• ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی با نقش تعدیلگری تخصص مالی اعضای هیئت مدیره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی با نقش تعدیلگری تخصص مالی اعضای هیئت مدیره

  حق الزحمه ی حسابرسی از مباحث بسیار با اهمیت و قابل تاًمل بین صاحبکار و حسابرسان می باشد که پژوهش در مورد اینکه چه عواملی می تواند بر افزایش یا کاهش این متغیر تاثیرگذار باشد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند. بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی با نقش تعدیلگری تخصص مالی اعضای هیئت مدیره پرداخته شده است.

  جامعه ی آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 الی 1397 و نمونه آماری آن با حذف سیستماتیک، 89 شرکت می باشد. همچنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای excel و eviews استفاده شده است. نتایج نشان دادند که سه فرضیه اول مورد تایید قرار گرفتند. یعنی مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معنی داری دارند؛ که این رابطه از نوع مثبت می باشد.

  در ادامه نتایج حاکی از رد سه فرضیه، سوم، چهارم و پنجم بوده است. یعنی تخصص مالی اعضای هیئت مدیره نمی تواند بر رابطه بین مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به تفکیک با حق الزحمه حسابرسی تاثیرگذار باشد. همچنین نتایج نشان دادند که بین متغیرهای کنترلی تحقیق چون؛ اهرم مالی و بازده دارایی ها با حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معنیدار و به ترتیب مثبت و منفی وجود دارد. و اما بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها