• بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت سازمانی و خودکنترلی افراد در شهرداری های استان مرکزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت سازمانی و خودکنترلی افراد در شهرداری های استان مرکزی

  خودکنترلی، ایجاد حالتی درونی است که فرد را به انجام وظایفش متمایل می سازد، بدون آنکه عامل بیرونی او را کنترل کند. عدالت سازمانی عاملی موثر در سازمان هاست که می تواند بر خودکنترلی افراد نقش داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت سازمانی و خودکنترلی افراد در شهرداری های استان مرکزی بوده است.

  تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که 148 نفر از کارکنان شهرداری های استان مرکزی بوده است انجام شد. داده های بدست آمده با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین عدالت توزیعی 0.496 عدالت مراورده ای 0.805 و عدالت رویه ای 0.687 و خودکنترلی افراد رابطه معماداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها