• بررسی تاثیر تبلیغات بر قصد خرید مشتریان باتوجه به نقش میانجی نگرش آگهی و نگرش برند (موردمطالعه: فروشگاه های زنجیره ای شهرما در مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر تبلیغات بر قصد خرید مشتریان باتوجه به نقش میانجی نگرش آگهی و نگرش برند (موردمطالعه: فروشگاه های زنجیره ای شهرما در مشهد)

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات برقصدخرید مشتریان باتوجه به نقش میانجی نگرش آگهی ونگرش برند در فروشگاه های زنجیره ای شهرما درمشهد بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر ما در مشهد است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 385 نفر برآورد شد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند.

  به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای با 31 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان بررسی و تأیید و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده برای تمام متغیرها بالای 0.7 بدست آمد که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه بود.

  بر اساس نتایج مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر تبلیغات و نگرش آگهی برابر 0.77  و برای رابطه بین دو متغیر نگرش آگهی و قصد خرید برابر با 0.46 محاسبه گردید. بنابراین میزان اثر غیرمستقیم تبلیغات بر قصد خرید مشتریان از طریق نگرش آگهی برابر 0.354 بود. با توجه به اینکه مقدارt-value از 1.96 بیشتر بود می توان گفت اثر غیر مستقیم تبلیغات بر قصد خرید مشتریان از طریق نگرش آگهی معنادار می باشد.

  همچنین مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر تبلیغات و نگرش برندبرابر 0.64 و برای رابطه بین دو نگرش آگهی و قصد خریدبرابر با 0.20 محاسبه گردید. بنابراین میزان اثر غیرمستقیم تبلیغات بر قصد خرید مشتریان از طریق نگرش آگهی برابر است با 0.128 بود. با توجه به اینکه مقدارt-value  از 1.96 بیشتر می باشد می توان گفت اثر غیر مستقیم تبلیغات بر قصد خرید مشتریان از طریق نگرش برند معنادار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها