• ارتباط میان سکوت سازمانی و آوای سازمانی با سیاست های سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 207
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  ارتباط میان سکوت سازمانی و آوای سازمانی با سیاست ­های سازمانی

  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان سکوت سازمانی و آوای سازمانی با سیاست‌های سازمانی  بود. پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی است و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان شهرداری بابل بودند (154نفر) که به‌صورت تمام شمار در تحقیق حاضر مشارکت داشتند. ابزار تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته می باشد، که روایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظر مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طرق ضریب آلفای کرونباخ (0.72) به دست آمد.

  روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی چندگانه بوده اند، که از نرم‌افزار 19spss استفاده شد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که میان سکوت سازمانی کارکنان با سیاست‌های سازمانی، آوای سازمانی کارکنان با سیاست‌های سازمانی، سکوت مطیع با سیاست‌های سازمانی، سکوت تدافعی با سیاست‌های سازمانی، سکوت دوستانه با سیاست‌های سازمانی، آوای مطیع کارکنان با سیاست‌های سازمانی، آوای دفاعی کارکنان با سیاست‌های سازمانی و آوای نوع‌دوستانه کارکنان با سیاست‌های سازمانی در کارکنان شهرداری بابل ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها