• بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری استرس شغلی (مطالعه موردی: بانک مهر اقتصاد استان گیلان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 619
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تحقیق حاضر می ‌کوشد تا رابطه معنی داری بین رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری استرس شغلی را در بین کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق، توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان میباشد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت و حجم نمونه 108 نفر از کارکنان است، ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت بررسی روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحب نظران استفاده گردید. برای برآورد ضریب پایایی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که معنویت در محیط کار و استرس شغلی عواملی هستند که رابطه معنی داری با رضایت شغلی کارکنان دارند. و استرس شغلی رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی کارکنان را تعدیل می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها