• بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان بانک کشاورزی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 522
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه های یک سازمان می باشد. نیروی انسانی ماهر و متعد از عوامل اثربخشی سازمان در سطوح مختلف می باشد. افرادی که دارای هوش هیجانی مطلوب هستند، قادر به کنترل تنش ها و برقراری روابط مناسب با سایرین در محیط کار می باشد. چنین افراد از تمام تلاش خود برای بهره وری سازمان استفاده می کنند که فرجام آن به تعهد سازمانی کارکنان می انجامد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک کشاورزی بوکان می باشد. نوع روش تحقیق کاربردی، پیمایشی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار spss شد. بسته به سوالات و فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته نشان می دهد که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) رابطه آماری معناداری وجود دارد. به نحوی که باافزایش هوش هیجانی کارکنان تعهد سازمانی در ابعاد مختلف آن افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها