• ارتباط بین مشارکت ورزشی با سلامت اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 909
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از انجام تحقیق بررسی ارتباط بین مشارکت ورزشی با سلامت اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان واحد گرگان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد گرگان بود که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که مشارکت ورزشی با سلامت روان و زیر مقیاس های علایم جسمانی، اضطراب، اختلال خواب و اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی هبستگی منفی معنی داری دارد. از طرف دیگر سایر یافته ها نشان داد که ارتباط بین مشارکت ورزشی با سلامت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و شکوفایی اجتماعی همبستگی مثبت و معنی دار است. در کل، مشارکت در فعالیت های ورزشی در سلامت روانی و اجتماعی جامعه نقش دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها