• رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی در اداره ورزش و جوانان استان گلستان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 800
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 105 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی 86 نفر در تحقیق شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری یافت شد. همچنین رابطه بین فرهنگ سازمانی با زیر مقیاس های سرمایه اجتماعی شامل: اعتماد، شبکه ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری متقابل،  انسجام و همبستگی جمعی همدلی درک و احترام متقابل، همیاری و مشارکت داوطلبانه، هویت جمعی مثبت و معنی دار بود. رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی یافت شد. همچنین بین فرهنگ سازمانی با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی نوع دوستی، ادب و ملاحظه، وجدان، جوانمردی و رفتار مدنی مثبت و معنی دار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید