• بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با منزلت اجتماعی ادراک شده در کارکنان شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 346
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه  عزت نفس سازمانی و  منزلت اجتماعی کارکنان شبکه بهداشت کهگیلویه بوده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. حجم نمونه شامل 200 نفر از کارکنان بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و پرسشنامه محقق ساخته منزلت اجتماعی استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون در مورد رابطه عزت نفس سازمانی و منزلت اجتماعی ادراک شده نشان داد که بین این متغیرها در سطح p<0.05 رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بر حسب جنسیت سابقه کار بین عزت نفس سازمانی و منزلت اجتماعی ادراک شده در سطح p<0.05 تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر پذیری منزلت اجتماعی از عزت نفس سازمانی می‌باشد، هر چه عزت نفس سازمانی بیشتر باشد کارکنان از منزلت اجتماعی بهتری برخوردارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها