• اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خستگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 750
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از این پژوهش تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر خستگی  تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش مطالعه حاضر از نوع آزمایشی می باشد و در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان ایذه می باشد که در سال تحصیلی 1396-1395 مشغول تحصیل بودند، از طریق روش نمونه گیری تصادفی 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 75 دقیقه ای به مدت 3 روز در هفته تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند. نمونه ها قبل و بعد از اجرای طرح، پرسشنامه فرسودگی ماسلاچ (2002) را تکمیل نمودند. داده ها با ورژن 20 نرم افزاری spss و با استفاده از تحلیل کواریانس (آنکوا) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش خستگی تحصیلی در دانش آموزان گردید. بنابراین می توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی برای تغییر مثبت قلمداد کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها