• بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی با سکون زدگی شغلی در بین معلمان مطالعه موردی ( معلمان مدارس مقطع متوسطه منطقه 2 تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی با سکون زدگی شغلی در بین معلمان بوده است. جامعه   مورد بررسی شامل کلیـه معلمین مقطع متوسطه منطقه 2 استان تهران بو در سـال تحصـیلی 1396-97 بوده که تعداشان برابر است 369 نفر، جهت نمونه گیری  از روش تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران  استفاده  شد حجم کل نمونه ی محاسبه شده 106 نفر بود. جهت گرداوری داده ها از 3 پرسشنامه فرهنگ سازمانی کوین و کامرون (2006) ، پرسشنامه سکون شغلی جودیت (2010) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (1985) استفاد گردید. روایی پرسشنامه ها با نظرات خبرگان تائید و پایایی هر کدام با آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب  برابر بودند با  89.0 ،74.0 و 88.0، که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه ها بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی قبیله ای، توسعه گرا و بازار با سکون زدگی شغلی محتوایی و سلسله مراتبی رابطه معنادار منفی وجود داشته و بین فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی با سکون زدگی شغلی محتوایی و سلسله مراتبی رابطه معنادار مثبت وجود داشته است. همچنین بین فرسودگی شغلی با سکون زدگی شغلی محتوایی و سلسله مراتبی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها