• بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 454
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش ادرک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 97-96  به تعداد 10000 نفر می باشد. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و مطابق با جدول کرجسی –مورگان 384 نفر انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. درروش میدانی از پرسشنامه های استاندارد کیفیت خدمات پاراسورمان و زیتهامل، تصویر ذهنی برند زیتهامل و سلنز، ارزش ادراک شده زیتهامل و چوی، رضایت استنک و همکاران و وفاداری زیتهامل و همکاران استفاده شده است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار spss وبرای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار  smart plsاستفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و ارزش ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند رابطه ی بین کیفیت خدمات و وفاداری دانشجویان را میانجی گری می نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها