حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نورآباد لرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 609
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی است؛ و مبنای پژوهش کمی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بوده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و فرمول کوکران، حجم نمونه 384 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از پرسشنامه رهبری تحول گرا بس و آولیو (2000) و از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1992) استفاده شده است. داده ها توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده و سپس از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رهبری تحول گرا تاثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان دارد. همچنین مولفه نفوذ آرمانی با ضریب رگرسیونی 0.863 بیشترین عامل تاثیرگذار و ملاحظات فردی  با ضریب رگرسیونی  0.716  کمترین عامل تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها