• ارزیابی جو ایمنی و تأثیرفاکتورهای مرتبط در بین کارکنان یک شرکت لبنی در سال 1395

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 702
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه و هدف: وقوع حوادث شغلی هنوز هم از عوامل تهدیدکننده اقتصادی و اجتماعی صنایع و سازمان‌ها است. مطالعات نشان داده که ضعف در جو ایمنی سازمان باعث افزایش خطاها و رفتارهای ناایمن در کارکنان می شود. بر این اساس، بهبود وضعیت جو ایمنی و شناخت فاکتورهای تأثیرگذار بر آن الزامی است. این مطالعه باهدف شناخت فاکتورهای تأثیرگذار و ارزیابی جو ایمنی در یکی از کارخانه های تولید محصولات لبنی انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی در یکی از شرکتهای لبنی استان گلستان در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 164 نفر از مدیران، کارکنان و کارگران بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی نوردیک(noscaq-50)  استفاده شد از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، t مستقلو anova با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 21 برای تجزیه‌ و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: دو بعد "اولویت ایمنی کارکنان و عدم پذیرش ریسک" و "ارتباطات ایمنی، یادگیری و اطمینان به شایستگی ایمنی کارکنان" به ترتیب 24.2 و 33.3 نمره را داشتند که به ترتیب کمترین و بیشترین نمره در بین ابعاد جو ایمنی است. همچنین در میان فاکتورهای شغلی و فردی، سطح تحصیلات بیشترین معناداری را با ابعاد جو ایمنی داشت .(p-value<0.5)

  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که وضعیت جو ایمنی در این شرکت در سطح مناسبی نیست و ابعاد مرتبط با مدیریت مجموعه بر روی شاخص جو ایمنی تأثیر بالایی دارند و سنجش متغیرهای مربوطه در ارزیابی صحیح جو ایمنی می تواند حائز اهمیت باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها