حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • اثر همخوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد با نقش میانجی تفاوت های فرهنگی (مورد مطالعه : شعب بانک شهر شهرستان کرج)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 490
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  شخصیت برند یکـی از ابعـاد اصـلی هویت برند و به عنوان نزدیک تـرین عامـل اثرگـذار بـر  تصمیم خرید است. شخصیت برنـد عـاملی بـرای تجزیه و تحلیل پاسخ مشتری به برند و یـا محصـولات بـا نـام آن برند است. به طور کلی زمانی که ویژگی های شخصیتی برند در اذهان مشتریان فعـال باشـند، شخصـیت برنـد بـر رفتار خرید و گرایش آنان جهت خرید مجدد برند تاثیر میگذارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همخوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد با نقش میانجی تفاوت های فرهنگی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان شعب بانک شهر شهرستان کرج می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری smart pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همخوانی شخصیت برند با مشتری بر  قصد مراجعه مجدد تاثیر معنی دارد و همچنین تفاوتهای فرهنگی میان تاثیر همخوانی شخصیت برند با مشتری بر  قصد مراجعه مجدد نقش میانجی ایفا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها