• بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی تخصص، دوره تصدی گری، اندازه حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت های مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 727
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تأثیری بر احتمال تجدید  رائه صورت های مالی در دوره آتی دارد؟ بدین منظور رابطه بین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه ای صورت های مالی در دوره های آتی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها، با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر 105 شرکت سال در دوره زمانی نه ساله (1388-1380) بررسی شد. به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیرهای تحقیق از نرم افزار 2013 excel استفاده شده است، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار 19 spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی گری حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است. به طورکلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در دوره های آتی را کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها