• مدل استخراج الزامات طراحی سیستمهای پیچیده، مبتنی بر ترکیب بهینه ای از فناوری ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 377
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  این پژوهش، توسعه متدولوژی استخراج الزامات را، با در نظر گرفتن ماهیت عملیات و تحلیل سلسله مراتبی برای سیستم‌ های هوافضایی، با در نظر گرفتن فناوریهای قابل دسترس، توصیف مینماید. در هستهی این متدولوژی، از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی/ شبکهای(ahp/anp)  در جهت حصول اطمینان از قابلیتردیابی اطلاعات کمّی و کیفی طرح شده از الزامات تا فناوریهای قابلدسترس، درمدل سلسله مراتبی استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد که در حدود 22 درصد از شکستهای پروژه در سیستم‌ های پیچیده را میتوان به الزامات ناقص و تغییر در الزامات نسبت داد. این متدولوژی سعی بر افزایش سطح دانش و کاهش عدم قطعیتها، از طریق هدایت تیم طراحی در یک فرآیند ساختاربندی شده را دارد. در جهت رفع چالشهای فوق، متدلوژی جدیدی بر بستر روشهای قبلی توسعه داده شده است تا به صورت سلسه مراتبی، از بالا به پایین الزامات را، از ابتدا یعنی انتظارات ذینفعان تا انتها یعنی فناوریهای قابل دسترس در سیستم تحت توسعه به جریان اندازد. در حین تعریف مسئله یک دسته بندی از الزامات در جهت طبقه بندی اطلاعات جمعآوری شده ایجاد میگردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها