• مبانی، رویکرد ها و روشهای نظام ارزشی و عملکرد شغلی کارکنان بانکهای لرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از پژوهش حاضر به بررسی مبانی، رویکرد ها و روشهای نظام ارزشی و عملکرد شغلی کارکنان بانکهای استان لرستان می باشد. تحقیق حاضر، بر اساس ماهیت و روش و روش یک تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است.  جامعه این تحقیق را کلیه کارکنان بانکهای دولتی استان لرستان که در  سال 1397  مشغول به خدمت بوده اند را تشکیل داده است .(تعداد جامعه آماری 340 نفر می باشند ) بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان، تعداد 250 نفر از کارکنان بانکهای دولتی استان لرستان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود که 148نفر از کارکنان مرد و 102 نفر از کارکنان زن به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند در پژوهش حاضر از 1– پرسشنامه نظام ارزشی آلپورت.2 – پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی انجام خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مبانی، رویکرد ها و روشهای نظام ارزشی و عملکرد شغلی کارکنان بانکهای دولتی استان لرستان رابطه همبستگی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 001.0 برآورد گردیده است، این میزان همبستگی در سطح اطمینان 95.0 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد. سطوح بالای نظام ارزشی در بین کارکنان بانکهای دولتی استان لرستان با عملکرد شغلی همراه بوده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید