• بررسی مطالعه مصرف رسانه ای (رادیو و تلویزیون) با اعتماد اجتماعی در مناطقی از شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 385
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد بسیار مهم سرمایه اجتماعی است، چراکه سبب شکل ‌گیری انسجام و وحدت جامعه می ‌شود. یکی از عوامل و زمینه ‌های شکل‌ گیری اعتماد اجتماعی، وجود مصرف رسانه ‌های جمعی است. در پژوهش پیش رو اعتماد در ابعاد اعتماد بینابین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم‌ یافته و مصرف رسانه ‌ای در ابعاد اینترنت، تلویزیون و رادیو سنجش شده است. در این تحقیق روش پژوهش به لحاظ اجرا پیمایشی و از نوع کاربردی است. این پژوهش درصدد کمک به حل مسایل اجتماعی در دسته تحقیقات کاربردی است و داده ‌ها با استفاده از ابزار پرسش ‌نامه خود محقق ساخته، جمع‌ آوری شده است. با استفاده از روش نمونه ‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم یا تصادفی که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران و سطح اطمینان 95 درصد بوده است، 383 نفر در بین افراد 20 تا 35 سال شهروند کرمانشاهی مشخص شدند که از 383 پرسش‌نامه آن، 83 پرسش ‌نامه ناقص بوده است. پرسش‏ نامه‌ های پر شده با نرم‌افزار spss و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل و بررسی شدند. استنباط آماری حاکی از آن است که بین نحوه استفاده از رسانه جمعی (تلویزیون) و سرمایه اجتماعی (اعتماد) همبستگی وجود دارد و بین نحوه استفاده از رسانه جمعی (اینترنت) و سرمایه اجتماعی (اعتماد) همبستگی وجود ندارد. در این تحقیق بین نحوه استفاده از رسانه جمعی (رادیو) و سرمایه اجتماعی (مشارکت) همبستگی وجود ندارد. بین دیدگاه مدیران روابط عمومی در رابطه با عوامل مؤثر بر کارایی روابط عمومی الکترونیک تفاوت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها