• بررسی رابطه سواد رسانه ای با شکوفایی اجتماعی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده تبریز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 547
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف این پژوهش بررسی رابطه سواد رسانه ای با شکوفایی اجتماعی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده تبریز بود این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری منطقه ده تبریز به تعداد 400 نفر تشکیل دادند. و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 196 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی، 1393) شامل 20 گویه و پنج بعد و پرسشنامه شکوفایی اجتماعی برگرفته از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز شامل بوده  که روایایی پرسشنامه به صورت محتوایی و صوری توسط متخصصین تأیید و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه سواد رسانه ای 818.0، پرسشنامه شکوفایی اجتماعی 79.0 تأیید شد. در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد ﺑیﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای و میزان شکوفایی اجتماعی راﺑﻄﻪ معنادار وﺟﻮد دارد. همچنین بین ابعاد ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای (آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای کارکنان، درک محتوای پیام رسانه ای کارکنان، گزینش آگاهانه پیام رسانه ای کارکنان، نگاه انتقادی به پیام رسانه ای کارکنان، تجزیه وتحلیل پیام رسانه ای) و شکوفایی اجتماعی راﺑﻄﻪ معنادار وﺟﻮد دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها