• تأثیر منابع تأمین مالی سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر جریانات ورود و خروج ارز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 669
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  با عنایت به اهمیت تأمین مالی در پروژه های سرمایه گذاری و راههای مختلف تأمین مالی، انتخاب بین شیوه های تأمین مالی را میتوان با توجه به نوع اثرگذاری هرکدام بر رشد تولید معطوف نمود. بدین منظور در این مطالعه، منابعی نظیر سرمایه گذاری خارجی، بدهی خارجی، درآمدهای نفتی و غیر نفتی به عنوان روشهای تأمین مالی در ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. درگام نخست از مدل bvar تحلیل های مبتنی بر تجزیه واریانس و توابع عکسالعمل آنی به منظور تحلیل کمیت و کیفیت واکنش متغیرهای الگو نسبت به یکدیگر و نیز واکنش متغیر اصلی مورد بررسی (رشد اقتصادی( نسبت به متغیرهای دیگر استفاده شده است. در گام دوم جهت تحلیل پویایی های مدل از الگوی ardl استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 1979 تا 2016 و داده ها به صورت سالیانه می باشند. نتایج نشان می دهد که در کل تأمین مالی با فروش نفت، سرمایه گذاری خارجی و بدهی خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد ولی اثر درآمدهای نفتی بیشتر و سریعتر از سایرین است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها