• بررسی رابطه بین مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه بین مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و ار نظر روش و ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اطلاعات شرکت های منتخب در بازه زمانی 1388 تا 1393 جمع آوری شده و برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از تأیید تمامی فرضیه های فرعی می باشد. بدین ترتیب که؛ بحرانی مالی شرکت بر مدیریت سود به صورت واقعی در شرکت تاثیر دارد، بحرانی مالی شرکت بر مدیریت سود به صورت ساختگی در شرکت تاثیر دارد، بحرانی مالی شرکت بر افشای اطلاعات در شرکت تاثیر دارد، افشای اطلاعات در شرکت بر مدیریت سود به صورت واقعی تاثیر دارد، افشای اطلاعات در شرکت بر مدیریت سود به صورت ساختگی تاثیر دارد. لذا، فرضیه های اصلی پژوهش نیز تأیید شده و حاکی از آن است که؛ بحران مالی شرکت بر افشای اطلاعات و مدیریت سود شرکت تاثیر دارد. افشای اطلاعات بر مدیریت سود شرکت تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها