حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • امکان سنجی تهیه کمپوست از پسماندهای شهری؛ مطالعه موردی منطقه چهار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 626
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  امکان ‌سنجی تهیه کمپوست از پسماندهای شهری؛ مطالعه موردی منطقه چهار تهران

  کاربریهای شهری در شهر تهران به لحاظ نظری تا حد زیادی توجیه کننده مقدار و شکل زائدات جامد شهر است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این تحقیق سعی بر این است که همبستگی کاربری‌ های شهری با زباله تولیدی مشخص شود. نتایج بررسی ‌های آماری همبستگی بالایی بین کاربری‌ها و زباله تولیدی نمایان ساخت، به‌ طوری ‌که با فرض کردن کاربری ‌ها به‌ عنوان متغیر مستقل و زباله تولیدی هر کاربری به‌ عنوان متغیر وابسته، همبستگی آن‌ها را به روش‌های رگرسیون inter و stepwise مورد بررسی قرار داده، به نتایج معناداری دست یافته شد. در تحلیل مکانی – فضایی از موضوع نیز وابستگی ‌های مکانی – فضایی مقدار و شکل زائدات در مناطق مختلف با بهره‌ گیری از آمار کل زائدات عمده شهر تهران به اثبات رسید و در نهایت نتیجه به ‌دست‌آمده توجیه کننده این امر بود که کاربری‌ های شهری تهران، زباله تولیدی آن را به لحاظ مقدار و شکل زباله توجیه می ‌نماید. همچنین در این تحقیق با استفاده از آمار مربوط به جمعیت ساکن و تولید و تفکیک پسماند به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، به بررسی میزان پسماند تفکیک ‌شده در منطقه 4 شهر تهران طی سال‌های 89 تا 92 پرداختیم و در این راستا نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها