حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تأثیر انعطاف پذیری سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری شهرستان میاندواب

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 529
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری شهرستان میاندواب

  هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی انعطافپذیری سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری میاندوآب میباشد. برای این منظور شناسایی عوامل مؤثر بر سودآوری و درآمد پایدار با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر کارشناسان امر در ابعاد ویژگیهای تیم مدیریت، الگوی تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی، شرایط محیط و هویت سازمانی شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری میاندوآب میباشد که تعداد آنها 90 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 73 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی شده است. بدین ترتیب که برای توصیف، طبقه بندی و تلخیص داده های آماری از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای پاسخگویی به سؤالات مربوط به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری و درآمد پایدار از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که عوامل ویژگیهای تیم مدیریت، الگوی تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی، شرایط محیط و هویت سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری میاندوآب موثر میباشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها