• تاثیرگذاری رابط کار-خانواده بر عملکرد فرانقشی مشتری مدار و ارزیابی درون نقشی مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 731
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله تاثیرگذاری رابط کار-خانواده بر عملکرد فرانقشی مشتری ‌مدار و ارزیابی‌ درون نقشی مشتری

  امروزه شواهد مهمی درباره اثرات روابط کار-خانواده روی عملکرد کارمندان و نتایج مشتری وجود دارد لذا هدف اصلی این پژوهش تاثیرگذاری رابط کار-خانواده بر عملکرد فرانقشی مشتری ‌مدار و ارزیابی‌ درون نقشی مشتری می باشد. در این تحقیق، با توجه به این که تعداد سری داده های جمع آوری شده 60 مورد می باشد (60 فروشنده، 60 مشتری، و 60 سرپرست) است مراحل مدل سازی را با نرم افزار pls smart پی می گیریم سپس نسبت به رد و پذیرش فرضیه های تحقیق اقدام نمود. شاخص های برازش مدل شاخص r2 که برای متغیر های وابسته محاسبه می شود برای تعارضات میان کار و خانواده می توانند 22% از عملکرد درون نقشی و 20% از عملکرد فرانقشی را توضیح دهد. و شاخص کیفیت مدل کلی gof برای این شاخص 0.379 می باشد و نتایج آن قابل تعمیم به جامعه اصلی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد عملکرد درون نقشی فروشندگان تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مشتریان دارد، اما عملکرد فرانقشی نمی تواند موجب تغییر قصد خرید مشتریان گردد. در نهایت امید است نتایج این پژوهش برای تصمیم گیری مدیران و سیاست گذاران شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی و خصوصا شرکت پارس اپال اروند در جهت بهبود عملکرد کارکنان فروش و قصد خرید مشتریان این صنعت مورد استفاده عملی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها