• بررسی رابطه مدیریت فلات زدگی شغلی بر ماندگاری منابع انسانی در اداره کل بهزیستی زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 265
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله بررسی رابطه مدیریت فلات زدگی شغلی بر ماندگاری منابع انسانی در اداره کل بهزیستی زاهدان

  تعامل با همکاران حرفه شغلی ازجمله نمودهای تعاملات اجتماعی است که نقش محوری و مهمی را در سازمان‌ ها ایفا می‌ کند و افراد برای مقابله با چالش‌های موجود در دنیای سازمانی خود باید مهارت ‌های اساسی شناختی- اجتماعی نظیر همکاری، مشارکت و حل مشکلات، به ‌ویژه مشکلات میان فردی را بیاموزند. به همین جهت روابط بین همکاران و سازمان مشوق‌ های مهمی را برای افراد فراهم آورده و می ‌تواند یکی از عوامل مهم انگیزش باشد؛ بنابراین فلات در مسیر شغلی بیانگر رکود، عدم پیشرفت و کاهش یادگیری فردی بوده و القاکننده نوعی احساس افسردگی و شکست می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت فلات زدگی شغلی بر ماندگاری منابع انسانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا از نتایج یافته‌ ها، برای هدایت مدیران سازمان بهزیستی شهر زاهدان، جهت انتخاب استراتژی مناسب، استفاده می‌شود. می ‌توان این پژوهش را پژوهش توصیفی – پیمایشی به ‌حساب آورد، زیرابه بیان موضوع تحقیق و تشریح آن از طریق داده‌ های توصیفی می‌ پردازد و با استفاده از پرسش‌نامه های استاندارد، به بررسی رابطه بین  مدیریت فلات زدگی شغلی بر ماندگاری منابع انسانی در سازمان بهزیستی زاهدان می‌ پردازد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ های استاندارد بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ _که عدد 96.7% به‌دست ‌آمده است_ تائید گردید. جامعه آماری این پژوهش، با استفاده از اطلاعات موجود، سازمان بهزیستی شهر زاهدان است که مجموعاً دارای 185 کارمند می ‌باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌ شده که حجم نمونه 125 نفر برآورد شد. روش نمونه‌ گیری در این تحقیق به‌صورت تصادفی ساده بوده است. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ‌ها از ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار spss استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان ۹۹% مدیریت فلات زدگی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر ماندگاری منابع انسانی در سازمان بهزیستی شهر زاهدان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها