• رابطه بین نیازهای آموزشی مدیران و کارائی مدارس ابتدایی شهرستان مانه و سملقان سال تحصیلی99-98

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 457
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله رابطه بین نیازهای آموزشی مدیران و کارائی مدارس ابتدایی شهرستان مانه و سملقان سال تحصیلی 99-98

  در سازمان ‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت ‌ها و به ‌کارگیری دانش ‌های مرتبط است. سازمان ‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش می پردازند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین نیازهای آموزشی مدیران و کارائی مدارس ابتدایی می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این راستاجهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده که تعداد سوالات  پرسش نامه نیازهای آموزشی مدیران 20 پرسش و پرسشنامه کارائی مدارس نیز شامل 20 پرسش می باشد. جامعه آماری مورد بررسی شامل 85 مدیر که 44 مدیر مرد و 41 مدیر زن می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حجم نمونه ما بر طبق جدول مورگان شامل 70 نفراز مدیران مدارس می باشد. که از این تعداد به نسبت 37 مرد و33 زن بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. و پس از اجرا، پرسش نامه توسط نرم افزار spss  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که با توجه به رتبه ای بودن داده های جمع آوری شده، همبستگی بین متغییرها از طریق همبستگی اسپرمن، فرضیه اصلی مورد تایید است یعنی بین نیازهای آموزشی مدیران و کارایی مدارس ابتدایی رابطه بسیار قوی و مثبت وجود دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها