• بررسی رابطه میان کنترل های داخلی، ماهیت حقوق صاحبان سهام و افشای اطلاعات مسئولیت های اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 716
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله بررسی رابطه میان کنترل‌های داخلی، ماهیت حقوق صاحبان سهام و افشای اطلاعات مسئولیت‌ های اجتماعی

  مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان کنترل‌های داخلی، ماهیت حقوق صاحبان سهام و افشای اطلاعات مسئولیت‌های اجتماعی می ‌پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله (از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1396)‌، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس ‏رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه‌ های پژوهش، از رگرسیون خطی چند گانه که مبتنی بر داده‌ های ترکیبی بوده، استفاده شده که با استفاده از روش‌های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ‌ها پرداخته شده است. یافته‌ های پژوهش؛ حاکی از آن است که در شرکت های با مالکیت دولتی و غیر دولتی، بین کنترل های داخلی و افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها