• اولویت بندی ابعاد سودمندی ادراک شده از دید مشتریان همراه بانک در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله اولویت ‌بندی ابعاد سودمندی ادراک شده از دید مشتریان همراه بانک در ایران

  یکی از عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری جدید (همراه بانک)، سودمندی درک‌شده از سوی کاربران آن فناوری است. در این پژوهش با تمرکز بر ابعاد سومندی درک‌شده یعنی سهولت کاربرد، سرعت و کارایی، شکل فیزیکی تلفن همراه و هزینه استفاده، به تعیین اولویت و اهمیت این ابعاد و شاخص ‌های آن ‌ها پرداخته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه‌های تهران در نظر گرفته شده است. داده‌ های لازم از طریق پرسشنامه 16 سؤالی از 402 نفر که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد.

  جهت آزمون فرضیه، از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که این ابعاد از لحاظ اهمیت و اولویت با یکدیگر تفاوت معناداری دارند و در میان آن‌ ها بعد سرعت و کارایی بیشترین اهمیت را دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که ارائه‌ دهندگان خدمت همراه بانک به منظور افزایش سودمندی ادراک ‌شده در مشتریان کانون توجه و تمرکز خود را بر افزایش سرعت و کارایی این خدمت قرار دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها