• بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش دانشجویان به فعالیت های سیاسی در دانشگاه اسلامی واحد بندرعباس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 556
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  سیاست را می توان پیچیده ترین پدیده انسانی و طبیعی قلمداد نمود. اگر سعادت آدمی به شرط های لازم فراوانی نیاز داشته باشد. شرط کافی آن سیاست و حکومتی عاقلانه و عادلانه است. تحقیق پیش رو با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش دانشجویان به فعالیت های سیاسی در دانشگاه اسلامی واحد بندرعباس انجام پذیرفت روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می‌باشد. تعداد 377 نفر دانشجو، به شیوه خوشه ای برای مطالعه انتخاب شدند. از روایی صوری و سازه برای ارزیابی سؤالات و ضریب آلفای کرونباخ (73.0) برای پایایی آن ها و از روش‌های آماری ضریب پیرسون و آزمون تی و تکنیک رگرسیون برای سنجش فرضیات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی با بتای 349.0 و متغیر عضویت در گروه های مردم نهاد با بتای 218.0 توانسته اند بر متغیر نگرش سیاسی دانشجویان موثر واقع شوند و بیشترین تأثیر را عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید