• بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری و ساختار سرمایه شرکت ‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر  رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌ گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌ های 1393 تا 1397 می‌ باشد که در این راستا ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته و فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری به عنوان متغیر مستقل می ‌باشند. رقابت در بازار محصول نیز به عنوان متغیر تعدیلی می ‌باشد. چرخه عملیاتی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می ‌باشند. نمونه آماری تحقیق شامل 132 شرکت می‌ باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت‌ های مالی می‌باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.

  همچنین رقابت در بازار محصول موجب تقویت ارتباط معکوس فرصت‌های سرمایه ‌گذاری و ساختار سرمایه می ‌گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و رابطه بین چرخه عملیاتی و نسبت اقلام تعهدی با ساختار سرمایه مستقیم و معنادار می ‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها