• ارزیابی مورفولوژیکی برگ بلوط ایرانی .quercus brantii lindl در جنگل های زاگرس کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 624
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله ارزیابی مورفولوژیکی برگ بلوط ایرانی quercus brantii lindl. در جنگل‌ های زاگرس کرمانشاه

  عوامل محیطی مانند رطوبت و دما در ارتفاعات مختلف جنگل تغییر کرده و بر توزیع گیاهی، نوع گونه ها و مورفولوژی برگ آن‌ ها اثر میگذارند. ارتفاع از سطح دریا، به عنوان یکی از فاکتورهای مهم، عوامل محیطی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مطالعه، جهت ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی برگ در طول گرادیان ارتفاعی، پنج جمعیت بلوط ایرانی در ارتفاعات مختلف جنگل زاگرس در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. در هر طبقه ارتفاعی، پنج درخت انتخاب و از هر درخت، بیست برگ جمع ‌آوری گردید. برگهای هر جمعیت، با هم ترکیب شد و چهارده صفت برگ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون دانکن نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین پنج جمعیت در تمام مشخصات وجود دارد و صفات برگ مانند سطح برگ، محیط، طول و عرض برگ، میانگین شعاع، تغییرات شعاعی، همبستگی بین میانگین شعاعی و متغیر شعاعی، ضریب شکل، عرض در محور x و طول در محورy، بیشترین مقادیر را در بالاترین ارتفاعات دارا بودند.

  دو پارامتر مساحت و محیط برگ، با بیشترین مقادیر واریانس تجمعی (67 درصد) بیشترین سهم را در گروه‌بندی ایفا کردند. بر اساس آنالیز خوشهای، پنج جمعیت بلوط ایرانی، در سه گروه قرار گرفتند و جمعیت‌های دو و سه دارای بیشترین تشابه و جمعیتهای یک و چهار نیز بیشترین شباهت را در صفات مورفولوژیکی برگ نشان دادند. جمعیت پنج شباهت کمتری به جمعیتهای یک تا چهار داشت و این موضوع می ‌تواند نشان‌دهنده تنوع ژنتیکی در این جمعیت باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها