• اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 550
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  مقاله اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان شهر کرمانشاه بود که از این میان 40 دانش ‌آموز شامل (20 نفر) در گروه آزمایش و (20 نفر) گروه گواه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای گروه آزمایش، برنامه آموزش هوش هیجانی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای دریافت نکرد.

  برای تجزیه‌ و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23 spss- انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به‌کاررفته باعث افزایش شادکامی در دانش آموزان می شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت که آموزش به‌کاررفته در شادکامی دانش آموزان اثربخش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها