• بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تأکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 531
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی ابعاد خط ‌مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تأکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

  هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد خط‌مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تأکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارکنان اداری آموزش ‌و پرورش شهر بجنورد می ‌باشد که تعداد 120 می ‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه ‌گیری تصادفی ساده تعداد 92 پرسشنامه توزیع شد. ابزار گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته می ‌باشد و جهت تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار spss22 استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش کشف و شناسایی قابلیت‌ های افراد با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط ‌مشی گذاری عمومی محسوب می‌شود.

  قطعیت یافتن قابلیت ‌ها با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط‌ مشی گذاری عمومی محسوب می‌شود. کسب توانمندی‌ها تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط‌ مشی گذاری عمومی محسوب می‌ شود. توسعه منابع انسانی با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط‌مشی گذاری عمومی محسوب می ‌شود. شفافیت و پاسخگویی با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط‌مشی گذاری عمومی محسوب می‌شود. فرصت‌های برابر با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط‌مشی گذاری عمومی محسوب می ‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها