• بررسی میزان و نوع رابطه فرهنگ رشته ای با میزان پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه ایلام)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 319
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی میزان و نوع رابطه فرهنگ رشته ای با میزان پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه ایلام)

  این تحقیق بر اهمیت مفهوم فرهنگ رشته ای اهتمام دارد. یکی از مباحث بسیار مهم و مؤثر در شکل گیری فرهنگ رشته ای، پایبندی به ارزش های اخلاقیِ علمی است. لذا این پژوهش پیرامون بررسی رابطه ی فرهنگ رشته ای با میزان پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی تدوین شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه ایلام به تعداد 6500 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 340 نفر به صورت نمونه ی تصادفی ساده انتخاب شدند.

  ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه محقق ساخته برای هر یک از سازه های پژوهش می باشد. روایی و پایایی تحقیق از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ سنجیده شد و روایی و پایایی موردتأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با بهره مندی از نرم افزار spss25 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که ابعاد سه گانه ی فرهنگ رشته ای (ایفای نقش محقق، همکاری دانشگاهی، جو حمایتی برای فعالیت های پژوهشی) با پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی در ارتباط است. در نهایت فرضیه اصلی پژوهش یعنی رابطه بین فرهنگ رشته ای با پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی مورد تأیید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها