• تاثیر جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 563
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله تاثیر جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه‌های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوع جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه‌ های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل شرکت هایی بود که از سال 1388 تا 1397 سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه کردند. نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس معیارهای تعیین شده برای ورود به پژوهش، تعداد شرکت منتشر کننده سهام عرضه اولیه در طی دوره مذکور به روش در دسترس به تعداد 102 شرکت انتخاب شد.

  هزینه‌ های حسابرسی از یادداشت‌های همراه صورت ‌های مالی و از بخش هزینه ‌های عمومی و اداری شرکت‌ها اقتباس شد و متغیر جبران خدمات کمیته حسابرسی و ابعاد آن از جمله کمک‌ های مالی و اعطای پاداش سهام به کمیته حسابرسی با استفاده از صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت ‌های مورد مطالعه اندازه گیری گردید. نتایج پژوهش با نرم افزار eviews10 نشان داد که متغیرهای کل جبران خدمات کمیته حسابرسی، تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد متخصصین کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی توانستند هزینه‌ های حسابرسی را پیش بینی نمایند. به طوری که با افزایش کل جبران خدمات کمیته حسابرسی، سطح هزینه ‌های حسابرسی کاهش یافت. همچنین کل جبران خدمات کمیته حسابرسی بیشترین تاثیر را بر هزینه‌ های حسابرسی داشت و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد متخصصین کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی قرار داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها