حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • اندازه گیری اولتراسونوگرافیک نسبت کلیه به آئورت شکمی جهت سنجش اندازه کلیه در گربه های مو کوتاه اهلی سالم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 749
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09394668909

  مقاله اندازه گیری اولتراسونوگرافیک نسبت کلیه به آئورت شکمی جهت سنجش اندازه کلیه در گربه های مو کوتاه اهلی سالم

  مقدمه: بیماری های کلیوی به عنوان یکی از رایج ترین بیماری ها در گربه ها شناخته می شود. اطلاع از سایز کلیه در ارزیابی بیماریهای کلیه اهمیت دارد. مشخص شده است که اندازه گیری طول کلیه با استفاده از اولتراسونوگرافی با تکرارپذیری بالایی امکان پذیر می باشد. هدف این مقاله اندازه گیری اولتراسونوگرافیک نسبت کلیه به آئورت شکمی جهت سنجش اندازه کلیه در گربه های مو کوتاه اهلی سالم است.

  روش تحقیق: از میان گربه های مو کوتاه اهلی که به یکی از بیمارستان های خصوصی تهران مراجعه نمودند جهت انجام بررسی بهداشتی سالیانه حدود 35 قلاده از آنها که از نظر فاکتورهای بیوشیمیایی سالم باشند بدون در نظر گرفتن جنس و سن انتخاب و حیوانات به پشت خوابانده شد. انجام سونوگرافی با ترانس دیوسر خطی یا قطاعی از طریق تماس پوستی و ژل سونوگرافی انجام گرفت. داده های کمی حاصل از بررسی ها، با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 21 توسط آزمون تی زوج و ضریب همبستگی در سطح معناداری کمتر 05.0 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که بین اندازه میانگین طول کلیه راست و کلیه چپ هیچگونه تفاوت معنی داری وجود نداردو در مورد نسبت اندازه طول کلیه راست به ائورت عدد 12.9 سانتیمتر و در مورد طول  کلیه چپ 88.8 بود و در مورد نسبت عرض کلیه راست و چپ به آئورت به ترتیب 25.5 و 24.5 بود. در تحقیق حاضر نسبت طول کلیه ها (چپ و راست) به میانگین قطر آئورت در گربه ها بین 12.7-35.11 و این نسبت در مورد عرض کلیه ها به قطر آئورت بین 25.4-05.7بود.

  نتیجه گیری: لازم است که اندازه کلیه با ساختار دیگری جدا از ستون مهره ها مقایسه گردد لذا به این علت از نسبت اندازه کلیه به قطر ائورت شکمی استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها