حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1110
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09394668909

  مقاله بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان می باشد. و روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کل کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران بوده به تعداد 120 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 292 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.

  به منظور بررسی توانمندسازی کارکنان از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر و میشرا (1995) و به منظور بررسی پرسشنامه شمس (1391) استفاده شد. روایایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید شد. و به منظور تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها