• اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعه سکونتگاه های حاشیه شهر مشهد از دیدگاه ساکنین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 479
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعه سکونتگاه‌های حاشیه شهر مشهد از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی: محله اکبرآباد در بلوار شاهنامه)

  گردشگری انواع مختلفی دارد که یکی از قدیمی‌ترین اشکال آن،‌گردشگری مذهبی است،‌گردشگری مذهبی گونه‌ای از گردشگری است که با هدف زیارت اماکن مذهبی صورت می‌گیرد، شهر مقدس مشهد به دلیل وجود حرم رضوی از دیرباز مقصد گردشگران داخلی و خارجی بسیاری بوده است، تحقیق حاضر با هدف «بررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعه سکونت‌گاه‌های حاشیه شهر از دیدگاه ساکنین (موردمطالعه: محله اکبرآباد در بلوار شاهنامه)» انجام شده است، روش انجام آن توصیفی - تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به دروش میدانی (استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته) بوده است که روایی آن با نظر اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ به میزان 0.760 به دست آمده است، جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ساکنان بالای 18‌سال محله اکبرآباد و حجم نمونه با صلاحدید اساتید راهنما و مشاور 100 نفر بوده است.

  نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که گردشگری مذهبی بر سه شاخص توسعه پایدار یعنی «شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و نیز زیست‌محیطی» در محله اکبرآباد تأثیر مثبت دارد. اگرچه فرضیات این تحقیق تأییدشده‌اند اما ازآنجاکه میانگین نمره به دست آمده در آزمون تی‌تست کمتر از 3 می‌باشد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر سه شاخص توسعه سنجیده شده در این تحقیق، کمتر از حد متوسط در این محله محقق شده‌اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها