• بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 441
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود

  ارباب رجوع در اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود، همانند سایر سازمانهای مشتری مدار، رکن اساسی است و کارمندان باید بیاموزند که چگونه با مشتریان در جهت اهداف و سودآوری شرکت تعامل داشته باشند. سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود ارتباطی وجود دارد؟

  فرضیه اصلی پژوهش نیز عبارت است از: "بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان شاغل در اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود ارتباط وجود دارد". با توجه به اهداف تحقیق روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است. برای این منظور از جامعه 150 نفری پرسنل اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود، نمونه ای 100 نفری به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال بین آنها توزیع گردید.

  نتایج با استفاده از آمار توصیفی (به کمک نمودارها و جداول) و آمار استنباطی (با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن) و با بهره گیری از نرم افزار آماری نسخه 7spss تجزیه و تحلیل گردید که در نهایت کلیه فرضیه ها پذیرفته شد؛ بنابراین طبق یافته های این پژوهش، هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود ارتباط دارد و کارکنان باید با آموزش و بهره گیری از آن، به بهبود روابط با مشتریان، افزایش خلاقیت های فردی و گروهی، حل تعارض ها، افزایش مهارت های کار گروهی بپردازند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها