• بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی وکارایی سرمایه گذاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 557
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی وکارایی سرمایه‌گذاری

  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد بیش‌ازحد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که در راستای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری سیستماتیک (غربالگری) استفاده گردیده که بر اساس آن 87 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است.

  قلمرو زمانی تحقیق سال‌های 1391 لغایت 1396 بوده است. برای بررسی فرضیههای تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی در قالب نرم‌افزار eviews استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تأمین مالی داخلی بر کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و تأمین مالی داخلی بر بیش سرمایهگذاری رابطه مثبت دارد اما معناداری یافت نشد. همچنین تأمین مالی داخلی بر کم سرمایه‌گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. اعتماد بیش‌ازحد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی با کارایی سرمایه‌گذاری رابطه منفی و معناداری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها