• بررسی رابطه بین معیارهایی از راهبری شرکتی با مدیریت وجوه نقد در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 654
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  موجودی نقدی نسبت به سایر دارائی های دیگر به راحتی در دسترس مدیریت می باشد و اکثر مدیران آن را به صورت اختیاری و با نظارت کم مورد استفاده قرار می دهند. و همچنین شرکت ها به طور قابل توجهی ذخایر نقدی را نگهداری می کنند و از طرفی ارزش موجودی های نقد نگهداری شده نشان دهنده ی یک بخش قابل توجهی از کل دارائی های شرکت می باشد. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی این مسأله است که آیا راهبری شرکتی با موجودی نقد نگهداری شده شرکت رابطه دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که به روش تصادفی طی سالهای 1388 لغایت 1392، 95 شرکت انتخاب شده اند، برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره و نرم افزارهای excel و spss20  استفاده شده است. ساز و کارهای راهبری شرکتی مورد استفاده در این پژوهش را تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی تشکیل می دهند. تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد بین تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی با ارزش وجه نقد نگهداری شده رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها