• امکان سنجی استفاده از سیستم تولید به هنگام در راستای دستیابی به تولید ناب درشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  امکان سنجی استفاده از سیستم تولید به هنگام در راستای دستیابی به تولید ناب درشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

  این تحقیق با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از سیستم تولید به هنگام در راستای دستیابی به تولید ناب درشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی صورت گرفته است. این پژوهش در حوزه حسابداری مدیریت بوده و ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی تحلیلی است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی با 46 سوال جمع‌‌آوری شده است. برای تعیین میزان پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای بدست آمده برای این پرسشنامه برابر 920/0 بدست آمد که قابل قبول و رضایت بخش است. در این پژوهش سؤالات پرسشنامه با مطالعه متون مختلف در زمینه تولید به هنگام و تولید ناب و نظر متخصصان و کارشناسان در چندین مرحله اصلاح و نهایی شد. بنابراین سؤالات پرسشنامه از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است.

  جهت صحت و سقم فرضیه ها 150 پرسشنامه توزیع شده بین واحد های مالی، تولید، انبار و مدیریت مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss19 در دو سطح تجزیه و تحلیل شد و از آزمون ناپارامتری h-کراسکال والیس برای نمونه های مستقل فرضیات تحقیق استفاده گردید که نتایج بدست آمده حاکی امکان استقرار و پیاده سازی سیستم تولید بهنگام در راستای دستیابی به تولید ناب در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بود (فرضیه اصلی) و همچنین امکان دریافت مواد اولیه و کالای مورد نیاز شرکت وجود دارد (فرضیه فرعی اول) و نیز شرکت می تواند نیاز به کالای درجریان ساخت خود را برطرف و موجودی مواد اولیه و کالای ساخته شده خود را کاهش دهد (فرضیه فرعی دوم).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها