• تاثیر گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 560
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی

  در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر  گرایش های بازاریابی بین المللی بر عمکرد بین الملل منطقه ویژه ازاد ارس (جلفا)پرداخته شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است و از پرسشنامه، پس از تائید روایی و  پایایی، به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 155 نفر تعیین شد.

  برای آزمون فرضیه های تحقیق رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی(منطقه مورد مطالعه: منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس) تاثیر ثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها