• بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران با عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 643
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران با عملکرد شغلی کارکنان در بانک ملی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی بود که تعداد آنها 990 نفر می ‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 276 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. بدین صورت می باشد، به منظور سنجش رهبری توزیعی از پرسشنامه وایت (2003) و به منظور سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه وارسی و بیرنه (2005) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت تایید شد. و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ تایید شد که برای پرسشنامه های رهبری توزیعی 85.0 و عملکرد شغلی 89.0 بدست آمد. پرسشنامه های جمع آوری شده بوسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که رهبری توزیعی به صورت مثبت و معنادار بر روی عملکرد شغلی تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها