• ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر پاسخ مصرف کننده

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 556
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗکﻨﻮﻟﻮژی و اﻣکﺎﻧﺎت، ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد در ﭘﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺷﺮکﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ کﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﻬﺖ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﺮ کﯿﻔﯿﺖ ادراک ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﻓﺎداری آﻧﻬﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺳﺒک زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻌﺮف آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ارزش ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و حتی روح اﻓﺮاد را تحت تاثیرﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺟﺐ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿر از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﻓﺎداری و پاسخ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی کﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎکﯽ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ارزش ویژه آن و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها