3 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • آرمان پردازش || دوره دوم - شماره دو
  عنوان ژورنال : آرمان پردازش
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/11/27
  • شاپای الکترونیکی : 45492783
  • ایمیل : armanprocessjournal[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها