5 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش های نوین علوم مهندسی || دوره سوم - شماره پنج
  عنوان ژورنال : پژوهش های نوین علوم مهندسی
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  دوره : سوم
  شماره : پنج
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/06/30
  • شاپای الکترونیکی : 2476-3667
  • ایمیل : info[at]shij.ir
  • زبان انتشار : فارسی