5 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 26454866
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها