9 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • دو فصلنامه تحقیقات حقوقی قانون یار || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : دو فصلنامه تحقیقات حقوقی قانون یار
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2645-6494
  • ایمیل : ghanonyar.tehran[at]yahoo.com
  • زبان انتشار : فارسی